Hotărârea nr. 142/2003

HOTARARE privind insusirea propunerii de executare a demolarii imobilului din Iasi Sos.Stefan cel Mare si Sfant nr.4

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind insusirea propunerii de executare a demolarii imobilului din Iasi,

Sos.Stefan cel Mare si Sfant nr.4

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate nr.5714/14.03.2003 al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat;

            Avand in vedere adresa 5397/11.03.2003 a Inspectoratului Teritorial in Constructii Iasi;

            Avand in vedere expertiza tehnica intocmita de expert tehnic Smaranda Nour avand ca obiect imobilul in cauza;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se insuseste propunerea de executare a demolarii imobilului situat in Sos.Stefan cel Mare si Sfant nr.4.

            Demolarea se va efectua pe baza de autorizatie de demolare eliberata de Primarul Municipiului Iasi.

            Art.2 Incepand cu data prezentei se dispune eliberarea imobilului in vederea demolarii.

            Art.3 Se imputerniceste D.A.P.P.P. pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

            Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta tuturor celor interesati.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.142

din 31 martie 2003