Hotărârea nr. 134/2003

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire sediu asociatie de cult ortodox "TRIAS FILANTROPIA"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire sediu asociatie de cult ortodox "TRIAS FILANTROPIA"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

            Avand in vedere certificatul de Urbanism nr.309/31.01.2003;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizata in 1996, modificata si completata in 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea constructiilor si Ordinul 943/2001 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Avand in vedere prevederile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si cadrul continut – cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

            In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de urbanism;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.115/2001 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu – construire sediu asociatie de cult ortodox "TRIAS FILANTROPIA"(Anexa 1).

            Art.2 Obtinerea avizelor si acordurilor stabilite prin lege pentru obtinerea Autorizatiei de Construire revine in obligatia beneficiarului.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si Serviciile de Specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.134

din 31 martie 2003