Hotărârea nr. 133/2003

HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a terenului în suprafata de 718 24 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat în Iasi - Str. Dumbrava Rosie nr.7 catre INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind atribuirea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, a terenului în suprafata de 718,24 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat în Iasi – Str. Dumbrava Rosie nr.7, catre INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR.

 

Consiliul Local Municipal Iasi;

Având în vedere adresa nr.17953/14.03.2003, a INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR;

Având în vedere procesul-verbal din 26 mai 1956;

Având în vedere Decizia nr.610/25.11.1983;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

Având în vedere ca unitatea respectiva este institutie descentralizata la nivelul local în subordinea M.A.A.P.;

Având în vedere dispozitiile art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

Vazând si dispozitiile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

În temeiul art. 46 din Legea 215/2001,  privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba atribuirea în folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, a terenului în suprafata de 718,24 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat în Iasi – Str. Dumbrava Rosie nr.7, catre INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR

Art.2 – Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.133

din 31 martie 2003