Hotărârea nr. 131/2003

HOTARARE privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 108 40 mp. situat in Iasi str.Lapusneanu nr.4

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 108,40 mp. situat in Iasi,

str.Lapusneanu nr.4

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea domnului Kania Neculai, administrator al S.C.Kania Speka SNC, prin care solicita concesionarea directa a terenului in suprafata de 108,40 mp., situat in Iasi, str.Lapusneanu nr.4, teren pe care se afla constructia proprietate si teren aferent acesteia;

            Avand in vedere adresa Biroului Senatorial nr.4 – Iasi, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi cu nr.12337/20.02.2003;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere atributiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 108,40 mp.,situat in Iasi, str.Lapusneanu nr.4.

            Art.2 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                 cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.131

din 31 martie 2003