Hotărârea nr. 130/2003

HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 195 89 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi - la intersectia Bd.T.Vladimirescu cu str.V.Lupu catre S.C.FIORA STAR S.R.L.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 195,89 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi - la intersectia Bd.T.Vladimirescu cu str.V.Lupu, catre S.C.FIORA STAR S.R.L.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea d-lui Cretu Constantin, administrator al S.C.FIORA STAR SRL, cu sediul in Iasi, str.Nicorita nr.18, bl.18,sc.A,p,ap.2, prin care solicita concesionarea directa a terenului in suprafata de 195,89 mp.;

            Avand in vedere adresa Biroului Senatorial nr.4, Iasi, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi cu nr.12337/20.02.2003;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere adresa Directiei de Finante Publice Locale – Serviciul Venituri din Contracte nr.40800/06.03.2003;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.50/1991, reactualizata in 1996, modificata si completata in 2001 (Legea nr.453/2001) si Ordinul nr.943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Tinand cont de prevederile Legii nr.42/1990 cu modificarile ulterioare;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere propunerea facuta in cadrul sedintei de a se reface expertiza si de a se prezenta la o noua sedinta de consiliu;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 195,89 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi - la intersectia Bd.T.Vladimirescu cu str.V.Lupu, catre S.C.Fiora Star S.R.L in conditiile respectarii reglementarilor urbanistice din zona.

            Art.2 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.3 In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va inregistra de catre concesionar in registrul de Carte Funciara, conform art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.4 Contractul de concesiune se va incheia la data cand concesionarul va face dovada achitarii debitelor restante la zi, catre concedent.

 

 

 

            Art.5 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                 cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.130

din 31 martie 2003