Hotărârea nr. 129/2003

HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 195 89 mp. situat in Iasi - la intersectia Bd.T.Vladimirescu cu str.V.Lupu si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 195,89 mp., situat in Iasi - la intersectia  Bd.T.Vladimirescu  cu str.V.Lupu si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea domnului Cretu Constantin, administrator al S.C.Fiora Star S.R.L., cu sediul in Iasi, str.Nicorita 18, bl.18, sc.A, p, ap.2, prin care solicita concesionarea directa a terenului in suprafata de 195,89 mp.;

            Avand in vedere adresa Biroului Senatorial nr.4 – Iasi, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi cu nr.12337/20.02.2003;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere atributiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand domeniul public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 195,89 mp., situat in Iasi - la intersectia Bd.T.Vladimirescu cu str.V.Lupu.

            Art.2 Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 195,89 mp., situat in Iasi, la intersectie Bd.T.Vladimirescu cu str.V.Lupu.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.129

din 31 martie 2003