Hotărârea nr. 128/2003

HOTARARE,privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 62,71 mp.,proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi,situat in Iasi,str.Arcu nr.11,catre Poiana Eugen - Asociatie Familiala

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 62,71 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, str.Arcu nr.11, catre Poiana Eugen – Asociatie Familiala

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea d-lui Poiana Eugen, care solicita concesionarea directa a unui teren situat in Iasi, str.Arcu nr.11, in suprafata de 62,71 mp., teren pe care se afla amplasata constructia proprietatea A.F.Poiana Eugen, precum si 10,80 mp., teren aflat in imediata vecinatate a constructiei, necesar extinderii acesteia;

            Avand in vedere adresa Biroului Senatorial nr.4, Iasi, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi cu nr.12337/20.02.2003;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritorului si Cadastru;

            Avand in vedere adresa Directiei de Finante Publice Locale – Serviciul Venituri din Contracte nr.40800/06.03.2003;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.50/1991, reactualizata in 1996, modificata si completata in 2001 (Legea nr.453/2001) si Ordinul nr.943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;         Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala

            Tinand cont de prevederile Legii nr.42/1990 cu modificarile ulterioare;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere propunerea facuta in cadrul sedintei de a se reface expertiza si de a se prezenta la o noua sedinta de consiliu;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 62,71 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, str.Arcu nr.11, catre Poiana Eugen – Asociatie Familiala in conditiile respectarii reglementarilor urbanistice din zona.

            Art.2 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.3 In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va inregistra de catre concesionar in registrul de Carte Funciara, conform art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.4 Contractul de concesiune se va incheia la data cand concesionarul va face dovada achitarii debitelor restante la zi, catre concedent.

 

 

 

            Art.5 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.128

din 31 martie 2003