Hotărârea nr. 127/2003

HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 62 71 mp. situat in Iasi str.Arcu nr.11 si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 62,71 mp., situat in Iasi, str.Arcu nr.11 si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea domnului Poiana Eugen, care solicita concesionarea directa a unui teren situat in Iasi, str.Arcu nr.11, in suprafata de 62,71 mp., teren pe care se afla amplasata constructia proprietatea A.F.Poiana Eugen, precum si 10,80 mp. teren aflat in imediata vecinatate a constructiei necesar extinderii acesteia;

            Avand in vedere adresa Biroului Senatorial nr.4 – Iasi, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi cu nr.12337/20.02.2003;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere atributiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand domeniul public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 62,71 mp., situat in Iasi, str.Arcu nr.11.

            Art.2 Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 62,71 mp., situat in Iasi, str.Arcu nr.11.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.127

din 31 martie 2003