Hotărârea nr. 125/2003

HOTARARE privind organizarea unei licitatii publice pentru un numar de 5(cinci) amplasamente în suprafata de 90 00 mp teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat în Iasi str. Pacurari între blocurile 602 si 598 în vederea construirii a cinci garaje.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind organizarea unei licitatii publice pentru un numar de 5(cinci) amplasamente în suprafata de   90,00 mp, teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat în Iasi, str. Pacurari între blocurile 602 si 598, în vederea construirii a cinci garaje.

 

Consiliul Local Municipal Ias;

Având în vedere cererea nr.15065 din 04.03.2003, precum si Certificatul de Urbanism nr.812/06.03.2003;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art.10 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

Tinând cont de prevederile art.14 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Având în vedere atributiile Consiliului Local statuate prin art.38, pct.2, lit.„g”, din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia amenajarea teritoriului si urbanism;

În temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba organizarea unei licitatii publice pentru un numar de 5(cinci) amplasamente, în vederea construirii de garaje pe teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, în suprafata de 90,00 mp, situat în Iasi – Str.Pacurari între blocurile 602 si 598, conform planului anexat.

Licitatia se va organiza cu conditia obtinerii de catre Primaria Municipiului Iasi a avizelor necesare înscrise în Certificatul de Urbanism eliberat.

Art.2 – Pretul de pornire la licitatie va fi de 142.000 lei/luna/amplasament conform HCLM nr.184/27.05.2002. Suprafata unui amplasament este de 18,00 mp teren.

Art.3 – Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.125

din 31 martie 2003