Hotărârea nr. 124/2003

HOTARARE privind completarea HCL nr.414/2002 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul în suprafata de 90 00 mp situat în Iasi - Str.Pacurari între blocurile 602 si 598 conform planului anexat si trecerea din domeniul public local în domeniul privat al respectivului teren.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind completarea HCL nr.414/2002, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul în suprafata de 90,00 mp, situat în Iasi – Str.Pacurari între blocurile 602 si 598 conform planului anexat si trecerea din domeniul public local în domeniul privat al respectivului teren.

 

Consiliul Local Municipal Iasi;

Având în vedere cererea nr.15065 din 04.03.2003, precum si Certificatul de Urbanism nr.812/06.03.2003;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Având în vedere atributiile Consiliului Local statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia amenajarea teritoriului si urbanism;

- Comisia juridica si de disciplina;

În temeiul art. 46 din Legea 215/2001,  privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba completarea HCL nr.414/2002, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul în suprafata de 90,00 mp, situat în Iasi – Str.Pacurari între blocurile 602 si 598 conform planului anexat.

Art.2 -  Se aproba trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi al terenului în suprafata de 90,00 mp, situat în Iasi, str. Pacurari între blocurile 602 si 598, conform planului anexat.

Art.3 – Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.124

din 31 martie 2003