Hotărârea nr. 122/2003

HOTARARE privind rezervarea benzilor de circulatie pentru transportul public de calatori cu troleibuze si alte masuri în acest domeniu.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind rezervarea benzilor de circulatie pentru transportul public de calatori cu troleibuze si  alte masuri în acest domeniu.

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere ca transportul public de calatori cu troleibuze este mult ingrenunat  de faptul ca, in mod frecvent, pe toate traseele, banda de circulatie de sub reteaua contact pentru troleibuze este ocupata de vehicule  parcate ori stationate;

Tinand seama de faptul ca in felul acesta deplasarea trolebuzelor se face deviat pe banda a doua, cu viteza mult redusa ceea ce conduce la scaderea semnificativa a fluentei traficului rutier pe traseele respective ;

Lunand in considerare faptul ca datorita  imprejurarilor aratate  are loc o uzura accentuata a firelor contact, a captatorilor si patinelor de contact ale troelibuzelor;

Avand in vedere ca datorita pozitiei trolibuzelor in timpul mersului, cu mult in afara axului retelei de contact, capatatorii  se decupleaza in mod frecvent, producand avarii la reteaua de contact si oprirea  trolebuzului in banda curenta de circulatie,  perturband grav  fluenta intregului  trafic de vehicule in zona repsectiva ;

Luand in considerare faptul ca troleibuzele nu pot fi oprite regulamentar in statii iar calatorii se expun riscului accidentarii, patrunzand pe partea carosabila pentru a se urca in aceste mijloace de transport in comun ;

            Tinand seama ca la organizarea, functionarea si dezvoltarea serviciului publice de transport in comun interesul general al cetatenilor este prioritar, in raport cu intereseul proprietarilor  de vehicule care parcheaza, stationeaza  sau opresc pe benzile de circulatie de sub reteaua de contact a troleibuzelor;

            Avand in vedere necesitatea ca  servicul public de transport in comun cu troleibuze sa se deruleze ritmic, cu respectarea  orarelor zilnice ;

            Luand in considerare  obligatia legala de administrare, exploatare, conservare si mentinere în functiune, dezvoltare si/sau modernizare a  infrastructurii aferente transportului public local de calatori cu troleibuze;

            Avand in vedere prevederile :

-H.G.  nr. 147 din 26 martie 1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice;

-O.U.G.  nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, art. 43, 63 si 113, lit. c) si d)

-Legii nr. 326 din 28 iunie 2001 Legea serviciilor publice de gospodarie comunala, art.  2, alin. 1, lit. g) si alin. 4, art. 5 si 12;

-Legii   nr. 284 din 15 mai 200 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori, art. 2, lit b), f) si g), precum si art. 7 alin. 1-3;

-O.G  nr. 36 din 30 ianuarie 2002, republicata, privind impozitele si taxele locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 522/2002

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia juridica si de disciplina;

Avand in vedere amendamentele facute in cadrul sedintei ordinare din data de 24 februarie 2003 in sensul modificarii art.3, 4, 8 din proiectul de hotarare;

În temeiul art. 64 din Legea nr. 215/2001, privind admistratia publica locala:

HOTARASTE:

Art.1. Se declara benzi de circulatie rezervate transportului public de calatori cu troliebuze, denumite in continuare „benzi rezervate”, benzile  de circulatie adiacente bordururii trotuarului, de pe  urmatoarele artere rutiere din municipiul Iasi: Bulevardul Carol, Bulevardul Independentei, str. Elena Doamna, str. Anastasie Panu,  Bulevardul Stefan Cel Mare si Sfant, str. Nicolina, Soseaua Nicolina, Bulevardul Tudor Vladimirescu, str. Pacurari, Bulevardul Primaverii, Bulevardul Nicolae Iorga, Bulevardul Socola, Soseaua Bucium, Bulevardul Poitiers, str. Tabaculului, Soseaua Nationala, str. Cerna, str. Crisului, str. Pantelimon Halipa, str. Bradulului, str. Libertatii, str. Vasile Conta si str. Nicolae Balecescu.

 

Art. 2. Benzile de circulatie rezervate vor fi marcate si semnalizate in mod corepunzator, potrivit dispozitiilor O.U.G. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice.

 

Art. 3. Stationarea  si parcarea vehiculelelor, altele decat troleibuzele, pe benzile rezervate,  este interzisa in intre orele 04,00 – 23,00.

 

Art. 4. Conducatorii vehiculelor care opresc pe banda rezervata, sunt obligati ca la apropierea troleibuzelor sa elibeze de indata banda de circulatie.

 

Art. 5 Vehiculele oprite, stationate sau parcate pe  benzile rezervate in timpul de restrictie vor fi  ridicate si transportate in spatii de parcare amenajate la RATEC Iasi (Regia autonoma de transport electric in comun), unde vor fi  depozitate pana la eliberarea acestora proprietarilor.

Constatarea  incalcarii interdictiei din  art. 3 se efectueaza de  agenti de politie, de primar si imputerniciti ai acestuia, precum si de împuternicitii Consiliului Local al municipiului Iasi, care dispun in scris ridicarea, transportarea si depozitarea vehiculelor prevazute la art. 3 si asista la aceste operatiuni.

 

            Art. 6 Ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculelor se efectueaza de operatori autorizati prin dispozitia primarului municipiului Iasi.

 

            Art. 7 In scopul aplicarii  prevederilor din art. 5 si 6 din prezenta hotarare , se infiinteaza, in cadrul  RA CITADIN SA - Serviciul inspectie rutiera.

            Serviciul inspectie rutiera va fi compus din cel putin un sef serviciu, 3 inspectori, 4 operatori incarcare-descarcare vehicule si 2 conducatori de autovehicule, prin redistribuirea posturilor de la RA CITADIN SA

            Serviciul inspectie rutiera va fi dotat cu cel putin un autoturism de patrulare si un autovehicul echipat pentru ridicarea si transportarea vehiculelor stationate, oprite sau parcate pe benzile rezervate.

 

            Art. 8. Pentru restituirea vehiculelor  ridicate se instituie taxa speciala intitulata taxa de restituire. Aceasta taxa se va stabili ulterior.

 

 

Taxa de restituire va fi actualizata anual, in raport  de cursul leu/euro.

Taxa de restituire va fi folosita pentru acoperirea cheltuielilor aferente activitatii desfasurate de Serviciul inspectie rutiera.

Cheltuielile de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor se stabilesc pe baza de tarif aprobat de Comisia economico – financiara si puse in aplicare prin dispozitia primarului.

Restituirea vehiculelor ridicate, transportate si depozitate se face dupa achitarea taxei de restituire, precum si a tarifului reprezentand contravaloarea operatiunilor efectuate.

 

            Art. 9. Operatiunea de ridicare sau transport a vehiculului oprit, stationat sau parcat pe banda rezervata poate fi  intrerupta la cererea conducatorului sau proprietarului vehiculului, daca acesta plateste  pe loc  taxa speciala de restituire, precum si tariful reprezentand contravaloarea operatiunilor efectuate pana in acel moment.

 

          Art. 10. Prezenta hotarâre întra în vigoare în termen de 30 zile de la publicarea prin afisare la sediul Consiliulului Local al Muncipiului Iasi si al Primariei Municipiului Iasi.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                         cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.122

din 24 februarie 2003