Hotărârea nr. 12/2003

HOTARARE privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 1000 mp. situat in Iasi - Cartier Tatarasi Esplanada V.Lupu - Oancea

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOT|R+RE

privind trecerea din domeniul public local `n domeniul privat al Consiliului Local Municipal Ia[i, a terenului `n suprafa]\ de 10,00 mp., situat `n Ia[i – Cartier T\t\ra[i, Esplanada V.Lupu – Oancea

 

            Consiliul Local al Municipiului Ia[i;

            Av=nd `n vedere cererea nr.57105/07.10.2002, prin care d-na S\lceanu Cecilia, `n calitate de administrator al S.C.CESA SRL solicit\ extinderea chio[cului existent pe teren `nchiriat de la Consiliul Local Municipal Ia[i;

            Av=nd `n vedere avizul Certificatul de Urbanism nr.182/24.07.2002, precum [i referatul de specialitate `ntocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului [i Cadastru;

            Av=nd `n vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public\ [i regimul juridic al acesteia;

            Av=nd `n vedere atribu]iile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administra]ia public\ local\;

            Av=nd `n vedere rapoartele de avizare `ntocmite de:

- Comisia economico – financiar\;

- Comisia juridic\ [i de disciplin\;

- Comisia de amenajarea teritoriului [i urbanism;

            Av=nd `n vedere amendamentul propus `n cadrul [edin]ei ca suprafa]a s\ fie de cel mult 10,00 mp. Precum [i votul unanim al consilierilor;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administra]ia public\ local\;

HOT|R|{TE:

            Art.1 Se aprob\ trecerea din domeniul public local `n domeniul privat al Consiliului Local Municipal Ia[i, a terenului `n suprafa]\ de 10,00 mp., situat `n Ia[i, Cartier – Esplanada V.Lupu – Oancea.

            Art.2 Primarul Municipiului Ia[i [i serviciile de specialitate vor duce la `ndeplinire prevederile prezentea hot\r=re.

 

 

 

PRE{EDINTE DE {EDIN}|,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.L\cr\mioara Vernic\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.12

din 3 februarie 2003