Hotărârea nr. 119/2003

HOTARARE privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat al CL d-rei Ifrim Maricica

 MUNICIPIUL IASI                                                                              

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat al CL, d-rei Ifrim Maricica

 

            Consiliul Local al Municipiului IASI,

 

            Avind in vedere procesul verbal, incheiat in plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi la data de 16.12.2002 ;

            Avand in vedere propunerea expusa in plenul sedintei CL Iasi din 24.02.2003

            Avand in vedere  cererea nr.10287/13.02.2003 catre Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin. 3 , din Legea 215/ 2001, privind Administratia Publica Locala ;

HOTARASTE:

 

Art.1: Se repartizeaza d-rei Ifrim Maricica o locuinta din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat al Consiliului Local ;

Art.2: Comisia de Analiza a Solicitarilor Locative va atribui o locuinta care sa corespunda nevoilor de locuit ale persoanei mentionate la art. 1 ;

          Art.3: Prezenta hotarare se va comunica Comisiei de Analiza a Solicitarilor Locative si d-rei Ifrim Maricica  . 

 

                      

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                          SECRETAR,

    Cons.Romeo Olteanu                                          Cons.jr. Lacramioara Vernica

 

Nr.119

din 24 februarie 2003