Hotărârea nr. 116/2003

HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata totala de 1127 mp. (S1 - 487 mp. si S2 - 640 mp.) situat in Iasi str.Moara de Foc - fara numar conform planului anexat si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata totala de 1127 mp. (S1 – 487 mp. si S2 – 640 mp.), situat in Iasi, str.Moara de Foc – fara numar, conform planului anexat, si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi;

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere propunerea Consiliului Local Municipal Iasi de preluare prin DAPPP a spatiului cu alta destinatie decat locuinta, situat in Iasi, str.Cuza Voda nr.10, care constituie in prezent aport social la SC FOTBAL SA IASI;

            In vederea intregirii aportului Consiliului Local Municipal Iasi la capitalul social al SC FOTBAL SA IASI;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere art,10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere atributiile Consiliilor locale statutate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba completarea H.C.L.414/2002 cuprinzand domeniul public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata totala de 1127 mp.(S1-487 mp. si S2 – 640 mp.), situat in Iasi, str.Moara de Foc – fara numar, conform planului anexat.

            Art.2 Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata totala de 1127 mp.(S1-487 mp. si S2 – 640 mp.), situat in Iasi – str.Moara de Foc – fara numar, conform planului anexat.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.116

din 24 februarie 2003