Hotărârea nr. 115/2003

HOTARARE privind transformarea postului de inspector de specialitate gr.III din cadrul Serviciul Administrativ in post de director adjunct - consilier cat.A clasa I gr.III (post de functionar public) la Directia Economica suplimentarea cu 3 posturi la Serviciul Contabilitate prin redistribuire si transformarea postului de sofer din cadrul Serviciului Tehnic Mecanizare in post de medic specialist in medicina muncii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind transformarea postului de inspector de specialitate gr.III din cadrul Serviciul Administrativ in post de director adjunct – consilier cat.A clasa I gr.III (post de functionar public) la Directia Economica, suplimentarea cu 3 posturi la Serviciul Contabilitate prin redistribuire si transformarea postului de sofer din cadrul Serviciului Tehnic Mecanizare in post de medic specialist in medicina muncii

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.66120/11.12.2002 emisa de Serviciul Contabilitate;

            Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba transformarea postului de inspector de specialitate gr.III din cadrul Serviciului Administrativ in post de director adjunct (consilier cat.A, clasa I , gr.III) la Directia Economica, suplimentarea cu 3 posturi de inspector de specialitate la Serviciul Contabilitate – Directia Economica prin redistribuire de la Serviciul Proiectare, Serviciul Control Urbanism, Serviciul Tehnic de Mecanizare si transformarea postului de sofer din cadrul Serviciului Tehnic Mecanizare in post de medic specialist in medicina muncii la Serviciul Administrativ.

            Art.2 Organigrama si Statul de Functii vor fi modificate corespunzator.

            Art.3 Prezenta hotarare intra in vigoare cu data adoptarii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                                  cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.115

din 24 februarie 2003