Hotărârea nr. 114/2003

HOTARARE privind aprobarea modelelor de abonament pentru folosinta locurilor publice de desfacere si procedura de evidentiere a acestora

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea modelelor de abonament pentru folosinta locurilor publice de desfacere si procedura de evidentiere a acestora

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere:

- art.50 din O.U.G. nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

- art.48 din H.G.nr.1273/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.G.nr.36/2002;

- Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba modelele de abonamente pentru folosinta locurilor publice de desfacere, in conformitate cu anexele I si II, anexe ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Abonamentul nu este transmisibil.

            Art.2 Abonamentele vor fi numerotate si evidentiate in mod strict in registrul cu regim special in care se vor evidentia numele si prenumele beneficiarului, durata abonamentului, identificarea locului public de desfacere, numarul chitantei cu care s-a efectuat plata anticipat si suma aferenta.

            Art.3 Prin prezenta hotarare se abroga orice dispozitie contrara din hotararile Consiliului Local Municipal Iasi.

            Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata pentru aducere la indeplinire directiilor si serviciilor care se ocupa cu administrarea locurilor publice de desfacere.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                 cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.114

din 24 februarie 2003