Hotărârea nr. 113/2003

HOTARARE privind alocarea din fondul de rezerva a sumei de 250.000.000 lei pentru Politia Municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alocarea din fondul de rezerva a sumei de 250.000.000 lei pentru

Politia Municipiului Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.663/19.02.2003 a Politiei Municipiului Iasi, prin care solicita alocarea sumei de 250.000.000 lei pentru cheltuieli de investitii si materiale de maxima urgenta;

            Avand in vedere prevederile art.14 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, conform caruia fondul de rezerva se poate utiliza pentru a finanta actiunile sau sarcinile intervenite in cursul anului;

            Avand in vedere dispozitiile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 conform carora autoritatile administratiei publice locale raspund de administrarea in conditii de eficienta a resurselor financiare;

            Avand in vedere Referatul de specialitate nr.12032/19.02.2003 al Directiei Economice;

            Avand in vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiar;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 – privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba alocarea sumei de 250.000.000 lei din fondul de rezerva pentru Politia  Municipiului Iasi, la Cap.72.02 – Alte Actiuni, din care 9.000.000 lei pentru cheltuieli materiale si 241.000.000 lei pentru cheltuieli de investitii.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Iasi pentru aplicare si aducere la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                 cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.113

din 24 februarie 2003