Hotărârea nr. 111/2003

HOTARARE privind tariful practicat de catre S.C.SALUBRIS SA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind tariful practicat de catre S.C.SALUBRIS SA

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere H.C.L.nr.239/2002 privind infiintarea S.C.SALUBRIS S.A.;

            Avand in vedere L.326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala;

            Avand in vedere O.G.nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata prin L139/2002;

            Avand in vedere Referatul de specialitate al S.C.SALUBRIS S.A.;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere expunerea de motive;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Pentru luna februarie 2003 tarifele practicate de catre S.C.SALUBRIS S.A. vor fi cele aprobate prin H.C.L.nr.373/2002.

            Art.2 Tarifele aplicabile incepand cu 01.03.2003 vor fi prezentate spre analiza Comisiei economico – financiara pana pe data de 10.03.2003 si supuse aprobarii in sedinta de Consiliul Local din luna martie 2003.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Societatii Comerciale Salubris S.A.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.111

din 24 februarie 2003