Hotărârea nr. 110/2003

HOTARARE privind aprobarea infratirii orasului Iasi cu orasul Liege Belgia

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea infratirii orasului Iasi cu orasul Liege, Belgia

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Referatul de specialitate intocmit de Serviciul Cabinet Primar din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, respectiv art.67, al.(1);

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba infratirea orasului Iasi cu orasul Liege, Belgia.

            Art.2 Protocolul de infratire intre cele doua orase se va semna la o data ce se va stabili prin acordul ambelor parti.

           

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.110

din 24 februarie 2003