Hotărârea nr. 11/2003

HOTARARE privind organizarea unei licitatii publice pentru un numar de 3(trei) amplasamente in suprafata de 54 00 mp. teren situat in Iasi str.Petre Tutea intre blocurile 909 si 911 proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi identificat prin cvartal 23 parcela 1166 in vederea construirii a trei garaje

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOT|R+RE

privind organizarea unei licita]ii publice pentru un num\r de 3(trei) amplasamente `n suprafa]\ de 54,00 mp. teren situat `n Ia[i, str.Petre }u]ea `ntre blocurile 909 [i 911, proprietatea Consiliului Local Municipal Ia[i, identificat prin cvartal 23, parcela 1166 `n vederea construirii a trei garaje

 

            Consiliul Local al Municipiului Ia[i;

            Av=nd `n vedere solicitarea unor cet\]eni privind construirea unor garaje pe teren `nchiriat de la consiliul Local Municipal Ia[i;

            Av=nd `n vedere Certificatul de Urbanism nr.3026/23.10.2002 precum [i avizul Comisiei de Urbanism din 11.10.2002;

            Av=nd `n vedere referatul de specialitate `ntocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului [i Cadastru;

            Av=nd `n vedere prevederile Ordinului nr.943/2001, cuprinz=nd Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut\rii lucr\rilor de construc]ii, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare;

            Av=nd `n vedere prevederile art.10 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            }in=nd cont de prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public\ [i regimul juridic al acesteia;

            Av=nd `n vedere prevederile art.38, punctul 2, lit"g" din Legea nr.215/2001, privind administra]ia public\ local\;

            Av=nd `n vedere rapoartele de avizare `ntocmite de :

- Comisia economico – financiar\;

- Comisia juridic\ [i de disciplin\;

- Comisia de amenajarea teritoriului [i urbanism;

            Av=nd `n vedere amendamentul propus de consilierul municipal George Carapanu `n sensul `nlocuirii termenului de beneficiar cu termenul de Prim\ria Municipiului Ia[i;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administra]ia public\ local\;

 

HOT|R|{TE:

 

            Art.1 Se aprob\ organizarea unei licita]ii publice pentru un num\r de 3(trei) amplasamente, `n vederea construirii de garaje pe teren proprietatea Consiliului Local Municipal Ia[i, `n suprafa]\ de 54,00 mp., situat `n Ia[i – Str.Petre }u]ea `ntre blocurile 909 [i 911, identificat prin cvartal 23, parcela 1166.

            Licita]ia se va organiza cu condi]ia ob]inerii de c\tre Prim\ria Municipiului Ia[i a avizelor necesare `nscrise `n Certificatul de Urbanism eliberat.

            Art.2 Pre]ul de pornire la licita]ie va fi de 142.000 lei/lun\/amplasament, conform H.C.L.M.nr.184/27.05.2002. Suprafa]a unui amplasament este de 18 mp. Teren.

 

 

            Art.3 Primarul Municipiului Ia[i [i serviciile de specialitate vor duce la `ndeplinire prevederile prezentei hot\r=ri.

 

PRE{EDINTE DE {EDIN}|,                      SECRETRAR,

       cons.Romeo Olteanu                              cons.jr.L\cr\mioara Vernic\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.11

din 3 februarie 2003