Hotărârea nr. 108/2003

HOTARARE privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 100 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi - Sos. Pacurari nr. 2A la parterul blocului 590 B catre Dl. Niculescu Alexandru in vederea construirii unei extensii pe latura de est a blocului.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                 HOTARARE

privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 100 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi - Sos. Pacurari nr. 2A, la parterul blocului 590 B, catre Dl. Niculescu Alexandru, in vederea construirii unei extensii pe latura de est a blocului.

 

            Consiliul Local Municipal Iasi;

            Avand in vedere cererea nr. 50710/2002, prin care dl. Niculescu Alexandru solicita concesionarea directa a trenului in suprafata de 100 mp, situat in Sos. Pacurari nr. 2A, la parterul blocului 590 B, pentru a construi o extensie pe latura estica a blocului de locuinte;

            Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr. 2754/27.09.2002, precum si avizul Comisiei de Urbanism  din data de 17.01.2003;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere prevederile art. 10 si art. 30 din Legea 219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art. 38 din Legea 215/2001 privind administrasia publica locala;

            Avand in vedere amendamentul propus in cadrul sedintei in sensul concesionarii prin licitatie;

            ~n temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

            Art. 1 – Se aproba  concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 100 mp, proprietatea  Consiliului  Local  Municipal  Iasi, situat in Iasi - Sos. Pacurari nr. 2A, la parterul blocului 590 B, catre Dl. Niculescu Alexandru, in vederea construirii unei extensii pe latura de est a blocului.

            Art. 2 – Se  insuseste  raportul  de  expertiza  tehnica  de  evaluare  a  terenului, astfel  incat  valoarea  totala  a terenului pentru suprafata de 100 mp este de 2.500 USD (82.972.500 lei), respectiv 25 USD/mp.

Art. 3 – Pretul de pornire .la licitatie va fi o redeventa valorica de 100 USD/an.

    Art. 4 - Durata concesiunii va fi de 49 ani.

    Art. 5 - ~n termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va inregistra de catre concesionar in registrul de Carte Funciara, conform art. 39 din Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art.6 – Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.108

din 24 februarie 2003