Hotărârea nr. 107/2003

HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 100 mp. situat in Iasi Sos. Pacurari nr.2A la parterul blocului 590B si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 100 mp. situat in Iasi, Sos. Pacurari nr.2A, la parterul blocului 590B, si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr.2754/2002, precum si referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia amenajarea teritoriului;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere atributiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzand domeniul public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 100,00 mp., situat in Iasi, Sos.Pacurari nr.2A, la parterul blocului 590B.

            Art.2 Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 100,00 mp., situat in Iasi, Sos.Pacurari nr.2A, la parterul blocului 590A.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                 cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.107

din 24 februarie 2003