Hotărârea nr. 103/2003

HOTARARE privind reabilitarea GRADINII PUBLICE COPOU

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind reabilitarea GRADINII PUBLICE COPOU

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere propunerea initiata de doamna consilier Carmen Vericeanu si domnul consilier Mihai Mititiuc;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba propunerea referitoare la reabilitarea Gradinii Copou.

            Art.2 Se aproba tema de proiectare anexata.

            Art.3 Directia de Urbanism si Directia Tehnica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.103

din 24 februarie 2003