Hotărârea nr. 100/2003

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinte - Sos.Bucium parcela P1/750/10/1-750/10 schimbare de regulament P.U.G. - UTR - AA - activitati agro - industriale in LC - Locuinte

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuinte – Sos.Bucium, parcela P1/750/10/1-750/10 schimbare de regulament P.U.G. - UTR – AA – activitati agro – industriale in LC – Locuinte

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul de Arhitectura si Urbanism, Certificatele de Urbanism nr.3283/28.11.2003 si AVIZ COMISIE DE URBANISM;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizata in 1996, modificata si completata in 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executarii constructiilor SI prevederile Ordinului nr.176/N/16.08.2000 – Metodologiei de elaborare si Continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu – GM 0909-2000;

            In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia amenajarea teritoriului si urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu – construire locuinte – Sos.Bucium, parcela P1/750/10/1 – 750/10.

            Art.2 Se aproba modificarea regulamentului PUG (schimbarea UTR) – din AA activitati agro – industriale in LC – Locuinte (anexa 1).

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si Serviciile de Specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

        cons.Romeo Olteanu                                       cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.100

din 24 februarie 2003