Hotărârea nr. 10/2003

HOTARARE privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 54 00 mp. situat in Iasi str.Petre Tutea intre blocurile 909 si 911 identificat prin cvartal 23 parcela 1166

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOT|R+RE

privind trecerea din domeniul public local `n domeniul privat al Consiliului Local Municipal Ia[i a terenului `n suprafa]\ de 54,00 mp., situat `n Ia[i, str.Petre }u]ea `ntre blocurile 909 [i 911, identificat prin cvartal 23, parcela 1166

 

            Consiliul Local al Municipiului Ia[i;

            Av=nd `n vedere cererea nr.61113/28.10.2002, precum [i Certificatul de urbanism nr.3026/23.10.2002;

            Av=nd `n vedere avizul Comisiei de Urbanism din data de 11.10.2002, precum [i referatul de specialitate `ntocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului [i Cadastru;

            Av=nd `n vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public\ [i regimul juridic al acesteia;

            Av=nd `n vedere atribu]iile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administra]ia public\ local\;

            Av=nd `n vedere rapoartele de avizare `ntocmite de :

- Comisia economico – financiar\;

- Comisia juridic\ [i de disciplin\;

- Comisia de amenajarea teritoriului [i urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administra]ia public\ local\;

 

HOT|R|{TE:

 

            Art.1 Se aprob\ trecerea din domeniul public local `n domeniul privat al Consiliului Local Municipal Ia[i, a terenului `n suprafa]\ de 54,00 mp., situat `n Ia[i, str.Petre }u]ea - `ntre blocurile 909 [i 911, identificat prin cvartal 23, parcela 1166.

            Art.2 Primarul Municipiului Ia[i [i Serviciile de specialitate vor duce la `ndeplinire prevederile prezentei hot\r=ri.

 

 

 

 

PRE{EDINTE DE {EDIN}|,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.L\cr\mioara Vernic\

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.10

din 3 februarie 2003