Hotărârea nr. 1/2003

HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile art.5 pct.1 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, conform carora autoritatile administratiei publice locale au competente si raspunderi in elaborarea si aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;

            Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr.631/29.11.2002 prin care se aproba bugetul de stat pe anul 2003, precum si dispozitiile referitoare la bugetele locale;

            Avand in vedere prevederile art.68, alin.1, pct.e din Legea administratiei publice locale nr.215/23.04.2001 conform carora Primarul intocmeste proiectul bugetului local si il supune spre aprobare Consiliului local;

            Avand in vedere prevederile art.38, alin.2, pct. d din Legea administratiei publice locale nr.215/23.04.2001 conform carora Consiliul local aproba bugetul local;

            Avand in vedere Anexele nr.1, 2 si 3 intocmite de Directia Finantelor Publice Locale, Directia Economica si Directia Tehnica (lista de investitii) prin care se propune structura bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2003;

            Avand in vedere adresa nr.1330/10.01.2003 a Directiei Piete prin care se solicita un necesar de credite pe anul 2003 la cheltuieli materiale in suma de 9.963.000 mii lei.

            Avand in vedere adresa nr.11963/17.12.2002 a Consiliului Judetean prin care se comunica fondurile alocate Consiliului Local Iasi din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2003;

            Avand in vedere adresa nr.182/13.01.2003 a RADET prin care se comunica un necesar de credite pentru pozitia "Ajutor pentru incalzirea locuinteicod 60.02.50" in suma de 95.941.176 mii lei si un necesar de credite pentru pozitia "Subventii acoperire diferente pret pentru energie termica - cod 63.02.34" in suma de 241.292.211 mii lei;

            Avand in vedere Referatul de specialitate nr.2946/16.01.2003 al Directiei Economice;

            Avand in vedere Memoriul justificativ al – d-lui primar;

HOTARASTE:

            Art.1 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003, astfel:

a. la partea de venituri in suma de  1.971.536.205 mii lei;

b. la partea de cheltuieli in suma de 1.971.536.205 mii lei;

            Art.2 Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 Prezenta se va comunica catre : Directia Economica, DFPL si DGFP a judetului Iasi.

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                              SECRETAR,

          cons.Ioan Haraga                                cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.1

din 20 ianuarie 2003