Hotărârea nr. 8/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramelor Statelor de funcţii Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi al Direcţiei Pieţe şi al Direcţiei Administrarea Patrimoniului Public şi Privat din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramelor, Statelor de funcţii, Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi, al Direcţiei Pieţe şi al Direcţiei Administrarea Patrimoniului Public şi Privat din subordinea

Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2002

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.38 alin.2 lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere Legea nr.216/2001 art.11 anexa 9 - privind legea bugetului de stat pe anul 2001 prin care se stabileşte numărul maxim de posuri din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii, şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciilor din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi pentru anul 2002 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii, şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Pieţe pe anul 2002.

            Art.3 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii, şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Administrarea Patrimoniului Public şi Privat pe anul 2002.

            Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1.01.2002.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.8

din 28 ianuarie 2002