Hotărârea nr. 65/2002

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul Rădeanu Vasile din Iaşi str.Sălciilor 20 bl.818 sc.A et.3 ap.13

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul

Rădeanu Vasile din Iaşi, str.Sălciilor 20, bl.818, sc.A, et.3, ap.13

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

Hotărârea Guvernului României nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în suma de 701276 lei privind impozitul pentru proprietatea contribuabilului Rădeanu Vasile din Iaşi, str.Sălciilor nr.20, bl.818, sc.A, ap.13, calculate până la data de 31.XI.2001.

 

Data scadenţei

31.XI.2001

Debit la 31.XII.2001

 

Majorări aferente perioadei

1.01.1999 - 31.XII.2001

 

 

1.625.404

693.48

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Mihai Mititiuc                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.65

din 25 februarie 2002