Hotărârea nr. 63/2002

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Consiliului Local a unor mijloace fixe aflate în administrarea RATC ce urmează a fi casate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Consiliului Local a unor mijloace fixe aflate în administrarea RATC,

ce urmează a fi casate

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In conformitate cu OG 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale;

            In conformitate cu art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P.;

            In baza solicitării nr.65.570/31.10.2001 a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se trec din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Consiliului Local mijloacele fixe aflate în administrare a RATC, cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

            Art.2 Acestea vor fi casate iar sumele rezultate din valorificarea lor, după deducerea cheltuielilor aferente, se constituie venit la bugetul local.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Mihai Mititiuc                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.63

din 25 februarie 2002