Hotărârea nr. 49/2002

HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 2107 mp. situat în Iaşi Bd.C.A.Rosetti nr.20 în vederea construirii unor spaţii de producţie şi alte activităţi conform PUG

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin licitaţie, a terenului în suprafaţă de 2107 mp., situat în Iaşi, Bd.C.A.Rosetti nr.20, în vederea construirii unor spaţii de producţie şi alte activităţi conform PUG

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.62562/18.02.2001, prin care S.C."ELMAR"S.R.L. solicită participarea la licitaţia de concesionare a unui teren situat în Iaşi, Bd.C.A.Rosetti nr.20, în suprafaţă de 2107 mp., în vederea construirii unor spaţii de producţie;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2660/28.11.2001 şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie a terenului aflat în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 2107 mp., situat în Iaşi, Bd.C.A.Rosetti nr.20, în vederea construirii unor spaţii de producţie şi alte activităţi conform PUG.

            Art.2 Preţul de pornire la licitaţie se va stabili pe baza unui Raport de Expertiză Tehnică de evaluare a terenului, întocmit de "Societatea Experţilor Tehnici" S.A., la cererea solicitantului, iar plata raportului se va face de către beneficiarul amplasamentului.

            Expertiza tehnică de evaluare va fi prezentată spre însuşire Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.3 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

       cons.Mihai Mititiuc                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.49

din 25 februarie 2002