Hotărârea nr. 463/2002

HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 40 44 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi str.V.Lupu în partea de N.V. a Complexului comercial existent în vederea construirii unei Staţii de Transport în Comun şi spaţiu comercial

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 40,44 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, str.V.Lupu, în partea de N.V. a Complexului comercial existent, în vederea construirii unei Staţii de Transport în Comun şi spaţiu comercial

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea d-nei Hamciuc Mona, în calitate de reprezentant al S.C.MONAROM SRL, prin care solicită concesionarea unui teren în suprafaţă de 40,44 mp. situat în Iaşi, str.V.Lupu, în partea de N-V a Complexului comercial existent (Flora);

            Având în vedere Certificatul de urbanism nr.2669/25.09.2002, precum şi avizul Comisiei de Urbanism din 13.09.2002;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, precum şi adresa Serviciului de Arhitectură Urbanism nr.61024/25.10.2002;

            Având în vedere prevederile Ordinului nr.943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

            Având în vedere propunerea făcută în şedinţa publică pentru perioada de concesionare să fie de 10 ani precum şi votul necesar aprobării;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 40,44 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, str.V.Lupu în partea de N-V a complexului comercial existent, în vederea construirii unei staţii de transport în comun şi spaţiu comercial.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel valoarea totală a terenului pentru suprafaţa de 40,44 mp. este de 1011,80 USD (1005,34 Euro sau 33.944.042 lei), respectiv 25,02 USD/mp (24.86 Euro/mp. sau 839.368 lei/mp ).

            Art.3 Preţul de pornire la licitaţie va fi o redevenţă valorică de 40,47 USD/an (40,21 Euro/an sau 1.357.762 lei/an), respectiv 1,00 USD/mp./an (1 Euro/mp./an sau 33.574,70 lei/mp./an).

            Art.4 Durta concesiunii va fi de 10 de ani.

            Art.5 Beneficiarul concesiunii se va înregistra în termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune în registrul de Carte Funciară, conform art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

 

            Art.6 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

          cons.Haraga Ioan                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.463

din 16 decembrie 2002