Hotărârea nr. 459/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.5 pct.1 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, conform cărora autorităţile administraţiei publice locale au competenţe şi răspunderi în elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;

            Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr.631/29.11.2002 prin care se aprobă bugetul de stat pe anul 2003, precum şi dispoziţiile referitoare la bugetele locale;

            Având în vedere prevederile art.68, alin.1, pct.e din Legea administraţiei publice locale nr.215/23.04.2001 conform cărora Consiliul Local aprobă bugetul local;

            Având în vedere prevederile art.38, alin.2, pct.d din Legea administraţiei publice locale nr.215/23.04.2001 conform cărora Consiliul Local aprobă bugetul local;

            Având în vedere Anexele nr.1,2 şi 3 întocmite de Direcţia Finanţelor Publice Locale, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică (lista de investiţii) prin care se propune structura bugetului locale de venituri şi cheltuieli pe anul 2003;

            Având în vedere Referatul de specialitate nr.70356/09.12.2002 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificativ al DFPL privind proiectul bugetului de venituri pe anul 2003;

            Având în vedere propunerea făcută în cadrul şedinţei de consiliu de a se rediscuta în luna ianuarie bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2003;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului Primar;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003, astfel:

a. la partea de venituri în sumă de 1.767.591.564 mii lei;

b. la partea de cheltuieli în sumă de 1.767.591.564 mii lei

            Art.2 Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Se aprobă rediscutarea în luna ianuarie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003.

            Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica către Direcţia Economică, DFPL şi DGFP a judeţului Iaşi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

        cons.Haraga Ioan                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.459

din 16 decembrie 2002