Hotărârea nr. 450/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării a 27 buc.tramvaie second - hand tip GT 4 de la firma HAVAG Halle şi a 22 buc. troleibuze second - hand tip Skoda de la firma MT EISENBAHNBEDARF Mariazell cu sursa de finanţare bugetul local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţionării a 27 buc.tramvaie second - hand tip GT 4 de la firma HAVAG Halle şi a 22 buc. troleibuze second - hand tip Skoda de la firma MT EISENBAHNBEDARF Mariazell cu sursa de finanţare bugetul local

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.217/24.06.2002 prin care se aprobă "Lista comună de investiţii Consiliul Local - R.A.T.C.Iaşi, poziţia B1, B2;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale, cuprinse în art.21 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice;

            Având în vedere dispoziţiile art.12 lit.g din Ordonanţa de Urgenţă nr.60/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

            Văzând dispoziţiile H.C.L.nr.308/2.09.2002;

            Având în vedere Raportul de specialitate a Direcţiei Economice privind alocarea unor sume de la bugetul local;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere propunerea din cadrul şedinţei de a exlude art.3 din hotărâre precum şi votul majoritar al consilierilor ;

            Având în vedere art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, a 27 bucăţi tramvaie second - hand (import) tip GT4 de la firma HAVAG Halle - Germania şi a 22 buc. troleibuze second hand tip Skoda de la firma MT EISENBAHNBEDARF Mariazell de către Regia Autonomă de Transport Electric în Comun Iaşi.

            Art.2 Finanţarea achiziţiei menţionate la art.1 inclusiv, taxe vamale, de transport şi T.V.A. se va efectua din fonduri alocate de la bugetul local;

            Art.3 Plata pentru obiectivele prevăzute în "Lista comună de investiţii Consiliul Local - RATC Iaşi", poziţia B2 se va face eşalonat pe măsura livrării.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice, RATEC Iaşi şi Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

        cons.Haraga Ioan                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.450

din 16 decembrie 2002