Hotărârea nr. 448/2002

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, conform cărora autorităţile administraţiei publice locale au competenţe şi răspunderi în administrarea resurselor financiare pe parcursul execuţiei bugetare în condiţii de eficienţă;

            Având în vedere prevederile art.18 pct.2 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, conform cărora începând cu trim.al.III-lea al anului bugetar se pot efectua virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare;

            Având în vedere adresa nr.16274/25.11.2002 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin care se comunică suplimentarea veniturilor la cap.34.02.03 - sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei cu suma de 4.677.433 mii lei şi diminuarea veniturilor la cap.33.02 - sume defalcate din TVA(cheltuieli de personal învăţământ preuniversitar de stat) cu suma de 1.175.609 mii lei;

            Având în vedere adresa nr.67525/28.11.2002 şi referatul nr.67497/27.11.2002 ale Direcţiei Tehnice prin care se solicită transferul sumei de 1.000.000 mii lei subcapitol 02.70 "cheltuieli de capital" la subcapitol 02.20 "cheltuieli materiale" de la cap.60.02 "Asistenţă socială", Căminul de Pensionari"Sf.Cuv.Parascheva"Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.940/03.12.2002 a Căminului de Pensionari "Sf.Cuv.Parascheva"Iaşi prin care se solicită suplimentarea la subcapitol 02.20 "cheltuieli de personal" cu suma de 270.000 mii lei, se propune virarea sumei de 270.000 mii lei de la subcapitol 02.20 "cheltuieli materiale" la subcapitol 02.02 "cheltuieli de personal";

            Având în vedere adresele nr.853/03.12.2002 şi 855/03.12.2002 ale Căminului de Bătrâni "Sf.Impăraţi Constantin şi Elena" Iaşi prin care se solicită suplimentarea subcapitolului 02.02 "cheltuieli de personal" cu suma de 250.000 mii lei, se propune virarea sumei de 250.000 mii lei de la subcapitolul 02.20 "cheltuieli materiale" la subcapitolul 02.02 "cheltuieli de personal";

            Având în vedere Anexele nr.1 şi 2 întocmite de Direcţia Finanţelor Publice Locale, respectiv Direcţia Economică prin care se propun modificări ale bugetului local pe anul 2002 la partea de venituri şi la partea de cheltuieli;

            Având în vedere Anexa nr.1 a DFPL prin care se prognozează o realizare a bugetului la partea de venituri în procent de 79% până la data de 31.12.2002 şi Anexa nr.4 a Direcţiei Economice cu analiza plăţilor nete la data de 26.11.2002 în procent de 69%;

            Având în vedere Referatul de specialitate nr.69400/05.12.2002; al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificativ al DFPL privind bugetul de venituri pe anul 2002 rectificat;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului Primar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, astfel:

a. suplimentarea veniturilor la cap.34.02.03 - sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei cu suma de 4.677.433 mii lei;

b. diminuarea veniturilor la cap.33.02 - sume defalcate din TVA (cheltuieli de personal învăţământ preuniversitar de stat) cu suma de 1.175.609 mii lei;

c. transferul sumei de 1.000.000 mii lei de la subcapitolul 02.70 "cheltuieli de capital"la subcapitol 02.20 "cheltuieli materiale la cap. 60.02. "Asistenţă socială" pentru Căminul de pensionari "Sf.Cuv.Parascheva"Iaşi;

d.virarea sumei de 270.000 mii lei de la subcapitolul 02.20 "cheltuieli materiale" la subcaptiolul 02.02 "cheltuieli de personal" la cap.60.02 "Asistenţă socială"pentru Căminul de pensionari "Sf.Cuv.Parascheva"Iaşi;

e.virarea sumei de 250.000 mii lei de la subcapitolul 02.20 "cheltuieli materiale" la subcapitolul 02.02 "cheltuieli de personal" la cap.60.02. "Asistenţă socială" pentru Căminul de Bătrâni "Sf.Impăraţi Constantin şi Elena" Iaşi;

f. modificările bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 conform Anexelor nr.1 şi 2 întocmite de Direcţia Finanţelor Publice Locale şi respectiv Direcţia Economică.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica spre aducere la îndeplinire către: Direcţia Economică şi DFPL.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

       cons.Haraga Ioan                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.448

din 16 decembrie 2002