Hotărârea nr. 444/2002

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila ATANASIU ANA din Iaşi str.Uzinei nr.48

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere, a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila ATANASIU ANA din Iaşi, str.Uzinei nr.48

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere:

Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28.03.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 2.280.480 lei şi a penalităţilor în sumă de 181.544 lei privind impozitul pentru proprietatea numitei ATANASIU ANA calculate pentru perioada 1.1.1995 - 30.11.2002:

                        Majorări aferente          2.280.480 lei

                        Penalităţi întîziere          181.544 lei

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

           cons.Haraga Ioan                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.444

din 16 decembrie 2002