Hotărârea nr. 443/2002

HOTĂRÂRE privind avizarea clădirilor care nu sunt supuse impozitului

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL.

 

 

HOTĂRÂRE

privind avizarea clădirilor care nu sunt supuse impozitului

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

            Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Ordonanţa Guvernului nr.36/30.01.2002, art.9 alin.3, republicată, privind impozitele şi taxele locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

            Legea nr.215/2001 art.46 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Avizarea construcţiilor speciale de natură similară nemenţionate la subpct.1 - 19 ale pct.7 din anexa 2 la O.G.nr.36/2002, în baza cererilor depuse de următorii contribuabili :

•R.A.AEROPORTUL IASI;

•REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE;

•S.C.COMAT S.A.

•S.C.ELECTRICA MOLDOVA S.A.

•S.C.AUTOBUZUL S.A.

•S.C.AGMUS S.A.

•S.C.TOMIRIS S.A.

•REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN IASI

•S.C.CET S.A.

•REGIA AUTONOMA JUDETEANA APA CANAL IASI

•DIRECTIA DE TELECOMUNICATII IASI

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Haraga Ioan                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.443

din 16 decembrie 2002