Hotărârea nr. 439/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea negocierii în vederea încheierii contractului de proiectare a utilităţilor aferente blocului din zona Dacia cu S.C.PROMRAX SRL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea negocierii în vederea încheierii contractului de proiectare a utilităţilor aferente blocului din zona Dacia, cu S.C.PROMRAX SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.64936/15.11.2002 întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere prevederile atribuţii ale Consiliului Local statutate prin dispoziţiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere votul consilierilor din data de 16 decembrie 2002;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă negocierea în vederea încheierii contractului de proiectare a utilităţilor aferente blocului din zona Dacia, cu S.C.PROMRAX SRL.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

          cons.Haraga Ioan                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.439

din 16 decembrie 2002