Hotărârea nr. 438/2002

HOTĂRÂRE,privind acordarea sumei de 6 milioane lei reprezentând premiu pentru desemnarea artistului profesionist pe anul 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea sumei de 6 milioane lei reprezentând premiu pentru desemnarea artistului profesionist pe anul 2002

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa înregistrată sub nr.4199/13.12.2002 emisă de U.A.P.România - Filiala Iaşi;

            Având în vedere votul unanim al consilierilor prezenţi la şedinţa din data de 16.XII.2002;

            In temeiul art.38 şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă acordarea sumei de 6.000.000 lei, reprezentând premiu pentru desemnarea artistului profesionist pe anul 2002.

            Art.2 Sursa de finanţare va fi din taxele speciale.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile specializate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

         cons.Haraga Ioan                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.438

din 16 decembrie 2002