Hotărârea nr. 429/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului "Supralărgire str.Fătu şi str.Păcurari de la interescţie cu str.Fătu până la P-ţa M.Eminescu"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului "Supralărgire str.Fătu şi str.Păcurari de la interescţie cu str.Fătu până la P-ţa M.Eminescu"

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere Legea nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiar;

            Având în vedere Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico economici ai obiectivului "Supralărgire str.Fătu şi str.Păcurari de la intersecţie cu str.Fătu până la P-ţa M.Eminescu".

            Art.2 Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR,

       cons.Haraga Ioan                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.429

din 25 noiembrie 2002