Hotărârea nr. 426/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării din taxa de sport a manifestării de premiere a celor mai meritoşi sportivi ieşeni -"Stelele Sportului Ieşean" ediţia 2002 -

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării din taxa de sport a manifestării de premiere a celor mai meritoşi sportivi ieşeni  -"Stelele Sportului Ieşean" ediţia 2002 -

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.132/1999 - privind stabilirea taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            In baza art.46 din Legea nr.215/2002 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă finanţarea din taxa de sport a manifestării de premiere a celor mai meritoşi sportivi ieşeni - "Stelele Sportului Ieşean" ediţia 2002.

            Art.2 Impărţirea sumei se va efectua conform criteriilor de departajare specificate în ANEXA 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Primii zece sportivi meritoşi vor fi premiaţi de către Consiliul Local Municipal Iaşi.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice pentru aducere la îndeplinire.

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

        cons.Haraga Ioan                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.426

din 25 noiembrie 2002