Hotărârea nr. 425/2002

HOTĂRÂRE privind reactivarea "MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI IASI" precum şi a apariţiei bilunare a "CURIERULUI DE IASI" începând cu anul 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind reactivarea "MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI IASI" precum şi a apariţiei bilunare a "CURIERULUI DE IASI" începând cu anul 2003

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere:

necesitatea unei bunei informări a cetăţenilor Municipiului Iaşi, cu privire la actele administrative emanate de autorităţile unităţii administrativ teritoriale;

îndatorirea de aducere la cunoştinţă publică a acestor acte, întemeiată pe dispoziţiile înscrise în articolele : 40 alin.6; 50 alin.1; 71 alin.1; 85 alin.1 lit.i, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, în vigoare;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere propunerile făcute în şedinţa de consiliu din data de 25 noiembrie 2002;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se reia  activitatea "Monitorului Oficial al Municipiului Iaşi" începând cu anul 2003.

            Art.2 Incepând cu anul 2003 se reia şi apariţia bilunară a "Curierului de Iaşi".

            Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi ca prin serviciile de specialitate să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

        cons.Haraga Ioan                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.425

din 25 noiembrie 2002