Hotărârea nr. 419/2002

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea S.C."CITADIN"S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea S.C."CITADIN"S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.326/2002 privind serviciile publice de gospodărie comunală;

            Având în vedere prevederile O.G.nr.21/2002 - privind gospodărirea localităţilor urbane;

            Având în vedere prevederile O.G.nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.387/2002 pentru înfiinţarea noii Direcţii de Servicii Publice Municipale;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.366/2002 pentru reorganizarea "CITADIN"D.S.P.M. în societate comercială pe acţiuni;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.38, al.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Infiinţarea S.C."CITADIN"S.A. cu sediul în Iaşi, Bd.T.Vladimirescu, nr.32A, prin preluarea patrimoniului administrat de "CITADIN" - Direcţia de Servicii Publice Municipale rămas în urma divizării.

            Art.2 Societatea comercială înfiinţată potrivit art.1, va prelua activul şi pasivul, precum şi personalul angajat rămas în urma divizării.

            Art.3 La data înregistrării noii societăţi, "CITADIN" - Direcţia de Servicii Publice Municipale se desfiinţează.

            Art.4 Societatea comercială înfiinţată prin prezenta este persoană juridică română şi se organizează şi funcţionează în confomitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

            Art.5 Obiectul de activitate al S.C."Citadin"S.A. este cel prevăzut în statutul societăţii care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.6 Capitalul social al S.C."Citadin"S.A. este deţinut în întregul său de Consiliul Local al Municipiului Iaşi, împărţit în acţiuni.

            Art.7 Acţiunile S.C."Citadin"S.A. sunt deţinute în totalitate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile în calitatea sa de unic acţionar prin Consiliul de administraţie.

            Capitalul social de 15.896.805.099 lei ca aport în natură este împărţit în 158968 acţiuni, fiecare cu o valoare nominativă de 100.000 lei.

            Art.8 Se va constitui o comisie formată din reprezentanţi din cadrul S.C."Citadin"S.A. şi cadrul Direcţiei de Servicii Publice Municipale nou înfiinţate pentru predarea părţii de capital social.

            Directorul general va avea şi calitatea de preşedinte al Consiliului de Administraţie.

            Art.9 Se numesc membrii Consiliului de Administraţie:

- ec.Neculau Cătălin

- ec.Lupu Victorel

- ing.Chirica Mihai

            Art.10 Se numesc membrii Comisiei de cenzori şi cenzorii supleanţi:

- ec.Bejenaru Ilie                                  - cenzor

- ec.Popa Gavril                                   - cenzor

- ec.Chichirău Verona               - cenzor

- ec.Onofrei Cătălina                            - cenzor supleant

- ec.Stoian Virginia                               - cenzor supleant

- ec.Dăncilă Daniela                              - cenzor supleant

            Art.11 Se aprobă statutul societăţii anexat prezentei care cuprinde __pagini şi este semnat de preşedintele de şedinţă.

            Art.12 Consiliul Local al Municipiului Iaşi împuterniceşte pe d-na Ana Mihalache - consilier juridic în cadrul D.S.P.M. - "Citadin" pentru autentificarea actului constitutiv la Notariat, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului şi îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru constituirea societăţii comerciale, obţinerea certificatului de înregistrare şi a celorlalte documente necesare funcţionării societăţii.

            Prezenta hotărâre va fi comunicată D.S.P.M. - "Citadin" şi celorlalte servicii interesate pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

       cons.Haraga Ioan                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.419

din 25 noiembrie 2002