Hotărârea nr. 414/2002

HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi reactualizat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi, reactualizat

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerile înaintate de direcţiile şi regiile din subordinea Consiliului Local Iaşi cu privire la bunurile mobile şi imobile ce urmează a constitui patrimoniul public al municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietate aşi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere H.G.nr.548/8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

            Având în vedere H.G.1354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu art.46, 122 şi 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte inventarul bunurilor mobile şi imobile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Iaşi, în conformitate cu anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Inventarul cuprinzând bunurile mobile şi imobile ce constituie domeniul public al municipiului Iaşi va fi înaintat Consiliului Judeţean Iaşi pentru a fi trimis Departamentului pentru Administraţie Publică Locală.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR,

                 cons.Haraga Ioan                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.414

din 25 noiembrie 2002