Hotărârea nr. 408/2002

HOTĂRÂRE privind scutirea S.C.FEG SRL de la plata taxei de folosinţă pentru terenul situat în str.Cuza Vodă nr.1 în perioada 01.11.2002 - 28.02.2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea S.C.FEG SRL de la plata taxei de folosinţă pentru terenul situat în str.Cuza Vodă nr.1, în perioada 01.11.2002 - 28.02.2003

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.F.P.L.;

            Având în vedere solicitarea S.C.FEG SRL înregistrată cu nr.57260/7.10.2002;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:                                                        

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă scutirea S.C.FEG SRL de la plata taxei de folosinţă pentru terenul situat în str.Cuza Vodă nr.1, pentru perioada 01.11.2002 - 28.02.2003, perioada în care activitatea desfăşurată este întreruptă.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR,

      cons.Haraga Ioan                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.408

din 25 noiembrie 2002