Hotărârea nr. 400/2002

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 516 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi- şoseaua Păcurari nr.4 în vecinătate corp Anexă bloc 590 A către S.C. VENEŢIA SRL în vederea extinderii spaţiului existent prin amenajarea unei parcări

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 516,00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi- şoseaua Păcurari nr.4, în vecinătate corp Anexă bloc 590 A, către S.C. VENEŢIA SRL , în vederea extinderii spaţiului existent prin amenajarea unei parcări

 

            Consiliul Local Municipal Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.40923/05.07.2002 prin care S.C. VENEŢIA SRL solicită concesionarea terenului în suprafaţă de 516,00 mp situat în Iaşi - şos.Păcurari nr.4, în vecinătate corp anexă bloc.590A, pentru extinderea spaţiului proprietate prin amenajarea unei parcări;

            Având în vedere prevederile art.62, alin. "e" din Ordinul nr.943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea 219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

Comisia economico - financiară;

Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere prevederile art.38, punctul 2, lit."g" din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere H.C.L.nr.300 /2 septembrie 2002 - privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 516, 00 mp. Situat în Iaşi, şos.Păcurari nr.4, în vecinătate corp anexă bloc 590 A;

            Având în vedere amendamentele aduse în cadrul şedinţei din data de 25 noiembrie 2002 în sensul duratei concesiunii

            In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 516,00 mp, situat în Iaşi - şos.Păcurari nr.4, în vecinătate corp anexă bloc 590 A, proprietatea Consiliului Local Muncipal Iaşi, către S.C.VENETIA SRL, în vederea amenajării unei parcări.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză  tehnică de evaluare a terenului situat în Iaşi şos.Păcurari  nr.4, în vecinătate corp anexă bloc 590 A, în sensul că valoarea totală a terenului pentru suprafaţă de 516,00 mp. este de 789.404.148 lei (23.746,32 USD) respectiv 1.529.853 lei/mp. (46,02 USD/mp.).

            Art.3 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 31.576.166 lei/an (950 USD/an), respectiv 61.194 lei/mp./an (1,84 USD/mp./an).

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 10  de ani.

            Art.5 S.C.VENETIA SRL va folosi terenul conform destinaţiei aprobate. In caz contrar contractul se va rezilia de drept.

            Art.6 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR,

            cons.Haraga Ioan                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.400

din 25 noiembrie 2002