Hotărârea nr. 394/2002

HOTĂRÂRE privind însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenului în suprafaţă de 18 81 mp. situat în Iaşi str.14 Decembrie 1989 nr.2b

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenului în suprafaţă de 18,81 mp., situat în Iaşi, str.14 Decembrie 1989, nr.2b

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.M.nr.141/29.04.2002, prin care s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 18,81 mp., situat în Iaşi, str.14 Decembrie 1989 nr.2b;

            Având în vedere Certificatul de urbanism nr.827/02.05.2001 şi referatul întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

Comisia economico - financiară;

Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 18,81 mp., situat în Iaşi, str.14 Decembrie 1989 nr.2b, astfel că valoarea totală a terenului este de 3.663 USD (122.298.942 lei), respectiv 194,70 USD/mp.(6.501.804 lei/mp.).

            Art.2 Preţul de pornire la licitaţie va fi o redevenţă valorică de 146,52 USD/an (4.891.958 lei/an), respectiv 7,78 USD/mp./an (260.072 lei/mp./an).

            Art.3 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.4 Beneficiarul concesiunii se va înregistra în termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.5 Primarul Municipiului şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezetei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Haraga Ioan                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.394

din 25 noiembrie 2002