Hotărârea nr. 389/2002

HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor de ocupare a funcţiei publice de director economic în conformitate cu H.G.nr.1087/2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea condiţiilor de ocupare a funcţiei publice de director economic în conformitate cu H.G.nr.1087/2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.9 alin.3 din H.G.1087 - privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocupararea funcţiilor publice;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă următoarele condiţii pentru ocuparea funcţiei publice de director economic şi atribuţiile din fişa postului din anexă, astfel:

- funcţia de conducere: director economic

- funcţia de execuţie: inspector de specialitate cat.A, cls.III,gr.I

- studii superioare de specialitate: absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice;

- vechime minimă în specialitate - 5 ani

- domiciliul stabil în municipiul Iaşi;

- cunoaşterea reglementărilor specifice domeniului de activitatea

- adaptabilitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

- aptitudini de a comunica cu petenţii

- capacitate de a lucra eficent în echipă

- abilităţi manageriale

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi trimisă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în vederea obţinerii avizului favorabil pentru susţinerea concursului de ocupare a funcţiei de director economic.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Tudor Leonte                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.389

din 28 octombrie 2002