Hotărârea nr. 38/2002

HOTĂRÂRE privind asigurarea vetrelor de stupină temporare sau permanente către apicultori

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea vetrelor de stupină temporare sau permanente către apicultori

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere solicitările apicultorilor pentru atribuirea de terenuri pentru vetre de stupină, temporare sau permanente;

            Având în vedere dispoziţiile art.4, art.7 alin.1 şi art.8 din Legea nr.89 din 30.04.1998 privind legea apiculturii;

            Având în vedere prevederile art.38 şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se asigură către apicultori vetre de stupină temporare sau permanente, pe baza autorizaţiei eliberată de către Comisia de bază meliferă şi stupărit pastoral.

            Art.2 Suprafeţele de teren pentru vatră de stupină se acordă în funcţie de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport şi nu vor fi mai mici de 5 mp. pentru fiecare familie de albine.

            Se vor atribui terenuri numai din proprietatea privată a Consiliului Local.

            Art.3 Durata atriburii va fi de 1 an şi condiţiile de folosire a acestor terenuri, precum şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin contract, ce poate fi reînnoit la solicitarea beneficiarului.

            Art.4 Taxa pentru suprafaţa de teren atribuită pentru vatră de stupină va fi de 4.500 lei/mp./an conform H.C.L.nr.336/29.11.2001, taxă ce va fi modificată anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi.

            Art.5 Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar va identifica şi măsura terenul necesar vetrei de stupină, conform taxelor prevăzute în H.C.L.nr.336/29.11.2001, va încheia contractul de folosinţă privind vatra de stupină, iar Direcţia Patrimoniu va urmări contractele respective şi de asemenea va încheia acte adiţionale privind reînnoirea contractelor.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.38

din 28 ianuarie 2002