Hotărârea nr. 378/2002

HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.3810/11.03.2002 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere solicitările unor organizaţii neguvernamentale şi partide;

            Având în vedere procesele verbale încheiate de comisia constituită în baza H.C.L.nr.173/31.07.2000;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă următoarelor organizaţii neguvernamentale pentru desfăşurarea de activităţi specifice acestora:

1. Spaţiul din str.Păcurari nr.82: Asociaţia Românilor din Străinătate

2. Spaţiul din str.Cuza Vodă nr.45, parter: Partidul Popular Creştin

3. Spaţiul din Str-dela Albă nr.1 : Fundaţia Poseidon

4. Spaţiul din str.Başotă nr.4: Partidul Sportivilor şi Susţinătorilor.

            Art.2 Spaţiile vor fi folosite pentru activitatea specificată în prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi organizaţiilor menţionate mai sus.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

        cons.Tudor Leonte                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.378

din 28 octombrie 2002