Hotărârea nr. 377/2002

HOTĂRÂRE privind negocierea preţului de transfer al proprietăţii terenului situat în Iaşi Stradela Sf.Andrei nr.5 din proprietatea familiei HRISTEA MARIUS REMUS în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind negocierea preţului de transfer al proprietăţii terenului situat în Iaşi, Stradela Sf.Andrei nr.5, din proprietatea familiei HRISTEA MARIUS REMUS în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.57073 din 04.10.2002 întocmit de Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Iaşi;

            Având în vedere terenul situat în Iaşi, Stradela Sf.Andrei nr.5, a fost declarat de utilitate publică, pe acesta fiind amenajată prelungirea B-dului Cantemir, legătura la str.Palat, peste podul nou construit;

            Având în vedere că între proprietarul acestui teren şi anume fam.Hristea Marius Remus şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi a intervenit acordul părţilor privind transferul de proprietate;

            Având în vedere ca terenul a fost expertizat de către expert tehnic judiciar şi domnul Hristea Marius Remus a fost de acord cu concluziile acestui raport;

            In temeiul art.4 din Legea nr.33/1994 privind exproprietea pentru cauza de utilitate publică şi art.80 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, precum şi prevederile Legii nr.213/1998;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

Comisia economico - financiară;

Comisia juridică şi de disciplină;

Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism;

            In conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă în principiu transferul dreptului de proprietate a terenului situat în Iaşi, stradela Sf.Andrei nr.5, din proprietatea familiei Hristea Marius Remus, în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică, urmând ca acesta să constituie baza de negociere.

            Art.3 Se numeşte comisia de negociere a achiziţionării terenului oferit spre vânzare după cum urmează:

1. Viceprimar ec.Vasile Dumitriu                                   - preşedintele comisiei

2. Cons.jr.Lăcrămioara Vernică                                    - membru

3. Director Tehnic ec.Dorina Eftimie                  - membru

4. Consilier Tehnic ing.Radu Onofrei                 - membru

5. Consilier Municipal ing.Constantin Neculau   - membru

6. Consilier Municipal ing.Antimir Daşu                         - membru

7. ing.Dorin Savlovschi                                                 - membru

 

 

            Art.4 Direcţia Juridică, Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

        cons.Tudor Leonte                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.377

din 28 octombrie 2002